امروز
1402 اسفند 10
43 15

خط و مشی استقرار نظام مدیریت کیفیت

خط و مشی استقرار نظام مدیریت کیفیت در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه: 

مرکز ما یه عنوان یک نهاد حمایت کننده از توسعه زیر ساخت های کشور به نظام مدیریت کیفیت اعتقاد راسخ دارد :