امروز
1403 تیر 1
14 0

ماموریت، هدف و چشم انداز مرکز

ماموریت مرکز:

مرکز توسعه فناری پدیده گیاه ماموریت دارد تا تمام خدماتی که یک طرح یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی در حوزه سلامت نیاز دارد را از مرحله ایده تا محصول به ایشان ارائه داده و ابزار لازم را با توجه به استانداردهای بین المللی در اختیار قرار دهد .

هدف:

تبدیل شدن به بهترین کارخانه نوآوری و مرکز در حوزه سلامت در کشور .
حمایت از طریق معرفی محصولات به بازار و استفاده از محصولات در پروژه های مرکز پدیده .
آموزش مجازی استانداردها و دستورالعمل های ارگان های ذیربط در حوزه مربوطه .
حمایت مالی و سرمایه گذاری مشترک در تیم های شناسایی شده .
حمایت در حوزه های غیر مالی .
تیم سازی و شناسایی تیم های مستعد و دانش بنیان در حوزه سلامت .
اکتساب مالی از طریق فعالیت های شتابدهی .