امروز
1402 اسفند 10
32 16

همکاری با مرکز

مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه در زمینه‌های ذیل نیروی متخصص جذب می‌نماید:

۱) متخصص دیجیتال مارکتینگ
۲) متخصص فرمولاسیون‌های گیاهی
۳) متخصص تهیه پرونده های تجهیزات پزشکی (Technical Files)
4) متخصص تهیه پرونده های دارویی (DMF)