امروز
1402 اسفند 10
8 16
29 03 02

اتنوفارماكولوژی گياهان بومی رودخانه حلّه استان بوشهر

خلاصه :

اتنوفارماکولوژی ابزاری نیرومند برای کشف داروهای جدید است که با رهیافتی میان رشته‌ای انجام می‌پذیرد. هدف این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که به‌صورت سنتی در منطقه‌ی رودخانه‌ی حلّه بوشهر در شمال خلیج فارس، کاربرد دارویی دارند ، می‌باشد.
اتنوفارماكولوژی گياهان بومي رودخانه حلّه استان بوشهر