امروز
1402 اسفند 10
55 14
29 03 02

اتنوفارماکولوژی گياهان دارويی جلگه دشتستان در منطقه زيرراه (توز) استان بوشهر

خلاصه :

تنوع گسترده‌ای از گیاهان دارویی در منطقه باستانی توز در جلگه زیرراه دشتستان، با همان کاربردهای درمانی که در طب سنتی ایران رایج بوده وجود دارد ولی مردم این منطقه شماری از گیاهان را برای درمان بیماری‌هایی به کار می‌برند که ویژه این منطقه است و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می‌تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.اتنوفارماکولوژی گياهان دارويی جلگه دشتستان در منطقه زيرراه (توز) استان بوشهر