امروز
1402 اسفند 10
35 16
29 03 02

اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه‌مند

خلاصه :

هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی بوده‌است که به صورت سنتی در منطقه جنوب غربی کوه مند در شمال خلیج‌فارس، کاربرد دارویی دارند.
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه‌مند