امروز
1402 اسفند 10
15 15
31 03 02

اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی در دامپزشکی سنتی روستاهای بجنورد و شیروان در خراسان شمالی

خلاصه :

هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که در منطقه ی خراسان شمالی به ویژه به وسیله روستاییان شهرستان بجنورد و شیروان در گذشته و گاه موارد هنوز، در درمان بیماری های دامی کاربرد داشته و دارند.
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی در دامپزشکی سنتی روستاهای بجنورد و شیروان در خراسان شمالی