امروز
1402 اسفند 10
44 15
7 04 02

ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملكرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی

خلاصه :

هدف اصلی از این بررسی، ارزیابی نگرش و تقاضای مصرف مردم شهر یاسوج نسبت به گیاهان دارویی می‌باشد.افزایش سطح آگاهی مردم با خواص گیاهان دارویی، آموزش پزشکان در زمینه داروهای گیاهی، حمایت‌های بیمه‌ای از داروهای گیاهی و در نهایت دسترسی آسان داروهای گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی باعث افزایش مصرف داروهای گیاهی می‌شود.
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملكرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی