امروز
1402 اسفند 10
10 14
7 04 02

بررسی برخی از شیوه های انتقال دانش روایی پیرامون خصوصیات گیاهان دارویی در جوامع عشایری

خلاصه :

یکی از ﻣﻮاردی که در داﻧﺶ ﺷﻔﺎهی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه گردﯾﺪ آن ﺑﻮد که اﯾﺸﺎن پس از ذکر ﺧﻮاص گیاهانی که ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار می‌دادﻧﺪ ﺑﯿﺎن می‌داﺷﺘﻨﺪ که ﺧﻮاص گیاه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺴتگی ﺑﻪ ﻃﺒﻊ وی و ﻣﻨﻄﻘﻪای که در آن زﯾﺴﺖ می‌کند ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
بررسی برخی از شیوه های انتقال دانش روایی پیرامون خصوصیات گیاهان دارویی در جوامع عشایری