امروز
1402 اسفند 10
58 15
31 03 02

بررسی ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی استان خراسان شمالی

خلاصه :

گیاهان دارویی ذخایر ژنتیکی با ارزشی هستند که در عرصه‌های منابع طبیعی کشور وجود دارند و شناسایی و حفاظت از آن ها از وظایف عمده متولیان, بهره برداران و دوستداران منابع طبیعی کشور است.
بررسی ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی استان خراسان شمالی