امروز
1402 اسفند 10
16 15
31 03 02

بررسی وضعیت کشت گیاهان دارویی در استان زنجان

خلاصه :

مطالعه حاضر در صدد آن است تا ویژگی‌های تولیدکنندگان فعلی گیاهان دارویی در استان زنجان را مورد بررسی قرار دهد. با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، لیست تولیدکنندگان فعلی گیاهان دارویی در استان زنجان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه تعیین شد که همه آنها به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی وضعیت کشت گیاهان دارویی در استان زنجان