امروز
1402 اسفند 10
1 17
3 04 02

بررسی و تحلیل ویژگی‌های فردی و آموزشی دانشجویان گیاهان دارویی در توانمندی كارآفرینانه - (مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-كاربردی استان خراسان جنوبی

خلاصه :

هدف از پژوهش حاضر این است که بررسی و تحلیل ویژگی‌های فردی و آموزشی دانشجویان گیاهان دارویی در توانمندی كارآفرینانه - (مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-كاربردی استان خراسان جنوبی انجام شود تا دانشجویان آگاهی بیشتری کسب کنند.بررسی و تحلیل ویژگی‌های فردی و آموزشی دانشجویان گیاهان دارویی در توانمندی كارآفرینانه - (مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-كاربردی استان خراسان جنوبی