امروز
1402 اسفند 10
5 16
7 04 02

بررسی گياهان دارويی مورد استفاده در سالمندان ساكن شهركرد، سال 1388

خلاصه :

سالمندان اغلب به بيماری‌های مزمن مبتلا می‌باشند. اين افراد معمولاً بدون تجويز پزشك معالج و به شكل فزاينده‌ای از گياهان دارويی استفاده می كنند. مطالعه حاضر با هدف تعيين انواع گياهان دارويی مورد استفاده و كاربرد آنها در سالمندان ساكن شهركرد سال 1388 انجام شد.
بررسی گياهان دارويی مورد استفاده در سالمندان ساكن شهركرد، سال 1388