امروز
1402 اسفند 10
58 15
27 03 02

معرفی گیاهان دارویی خانواده آسترا در استان اردبیل

خلاصه :

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﻓﻬﺮﺳﺖ گونه‌های دارویی ﺧﺎﻧﻮاده کاسنی ﺑه‌عنوان بزرگ‌ترین ﺗﯿﺮه گیاهی به روش کتابخانه ای تهیه گردیده است.معرفی گیاهان دارویی خانواده آسترا در استان اردبیل