امروز
1402 اسفند 10
31 15
27 03 02

معرفی گیاهان دارویی مراتع ارتفاعات هیر و نئور استان اردبیل

خلاصه :

این پژوهش با هدف معرفی فلور و تعیین اشکال زیستی گیاهان دارویی مراتع ارتفاعات هیر-نئورکه در 48 کیلومتری جنوب شرقی شهر اردبیل انجام گرفت است.معرفی گیاهان دارویی مراتع ارتفاعات هیر و نئور استان اردبیل