امروز
1402 اسفند 10
50 14
3 04 02

کاربرد گیاهانِ دارویی مناطق جنوبی استان ایلام در درمان بیماریها و سندرم‌های بالینی

خلاصه :

دام­پزشکی سنتی، دانش بومی دامداران و عشایر مناطق مختلف می‌باشد که در درمان دام ها از مواد طبیعی به خصوص گیاهان که در دسترس می‌باشد استفاده می‌کنند. مطالعه حاضر به منظور بررسی همین دانش در بین دامداران و عشایر بومی برخی مناطق ایلام به مرحله اجرا در آم.
کاربرد گیاهانِ دارویی مناطق جنوبی استان ایلام در درمان بیماریها و سندرم‌های بالینی