امروز
1402 اسفند 10
20 16
3 04 02

گیاهان دارویی ارتفاعات استان سمنان

خلاصه :

استان سمنان سرزمینی وسیع و بسیار متنوع است که توسط استان های گلستان, مازندران, تهران, اصفهان و خراسان محصور شده است. سیمای عمومی استان سمنان در بخش شمالی, به طور کامل کوهستانی و در بخش جنوبی, بیابانی است که بیانگر وجود تنوع زیاد در ویژگی های اکولوژیک منطقه است.گیاهان دارویی ارتفاعات استان سمنان