امروز
1402 اسفند 10
26 14
31 03 02

گیاهان دارویی استان زنجان

خلاصه :

هدف اصلی آن جمع‌آوری و شناسایی کلیه گیاهان دارویی موجود در استان و تدوین مجموعه گیاهان دارویی استان زنجان می‌باشد. برای انجام این طرح هم از جمع آوری نمونه‌های گیاهی و اطلاعات صحرایی و میدانی و هم از اطلاعات کتابخانه ای و هرباریومی استفاده شده‌است.
گیاهان دارویی استان زنجان