امروز
1402 اسفند 10
51 15

ارزش‌گذاری دانش فنی

خلاصه :

ارزش‌گذاری دانش فنی در مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه


ارزش گذاری دانش فنی گروه پدیده گیاه

ارزش گذاری فناوری بخش مهمی از فرآیند انتقال فناوری است. امکان تعریف قیمت، تعیین نوع پرداخت و طراحی بهترین شرایط برای انتقال فناوری به شرکت های ذینفع را فراهم می کند.


ارزش گذاری دانش فنی گروه پدیده گیاه 1
حوزههای اصلی استفاده از این ارزشگذاری عبارتند از
•ادغام و تملک شرکتها •مذاکرات و قراردادهای انتقال فناوری •حمایت از فناوری در شرایط مختلف، اعطای وثیقه و ... •.تجاری سازی نمودن .فناوری •تصمیم گیریهای اقتصادی مربوط به حفظ یا نگهداری فناوری، تجاری سازی و تحلیل هزینه - فایده و ... تاکنون فرمول استاندارد و معینی برای ارزشگذاری دانش فنی و فناوری تدوین نشده است؛ اما روشهای مختلفی وجود دارد که تا حدی متغیرهای اثرگذار بر ارزش فناوری را موردتوجه قرار داده و راه حلهای قابل قبولی ارائه میدهند.


ارزش گذاری دانش فنی گروه پدیده گیاه 2
در ارزشگذاری دانش فنی عواملی متعدد از قبیل شرایط محیطی، وجود بازارهای مناسب و ... تاثیرگذار میباشد؛ اما در اغلب موارد قیمت نهایی فناوری از طریق مذاکره تعیین میشود و بستگی به مهارتهای مذاکره و قدرت چانه زنی طرفین معامله دارد.


ارزش گذاری دانش فنی گروه پدیده گیاه 3
مرکز توسعه فناوری پدیده گیاه در خدمت شماست تا در این زمینه شما را یاری رساند.