امروز
1402 اسفند 10
18 16
31 03 02

ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم نسبت به گیاهان دارویی - مطالعه موردی شهرستان بجنورد

خلاصه :

گیاهان دارویی از غنیمت های بسیار ارزشمند در منابع طبیعی به شمار می روند. در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند.

ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم نسبت به گیاهان دارویی - مطالعه موردی شهرستان بجنورد