امروز
1402 اسفند 10
50 15
31 03 02

بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان شیروان

خلاصه :

این مطالعه به منظور گردآوری و شناسایی گیاهان دارویی پرمصرف مراتع ییلاقی در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی انجام شده است. هدف از این مطالعه شناسایی گیاهان دارویی منطقه و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی موردنظر می‌باشد.
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان شیروان