امروز
1402 اسفند 10
53 14
3 04 02

دانش بومی استفاده دارویی از گیاه اسپند در خراسان جنوبی

خلاصه :

گیاه اسپند یک گونه گیاهی مرتعی است تقریبا روﯾﺶ آن ﻧﺸﺎﻧﻪ زوال و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ می‌ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ گیاه در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮبی ﻧﯿﺰ روﯾﺶ دارد.
دانش بومی استفاده دارویی از گیاه اسپند در خراسان جنوبی