امروز
1402 اسفند 10
12 16
31 03 02

مطالعه فلوریستیک، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی در زیستبوم‌های طبیعی شیروان

خلاصه :

بررسی و معرفی فلور در هر منطقه به‌لحاظ شناخت تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی اهمیت دارد. بدین‌منظور در تحقیق حاضر، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی زیست‌بوم‌های طبیعی شیروان بررسی و معرفی شده است. نتایج نشان نشان داد که در مجموع تعداد 125 گونه گیاه دارویی در 100 جنس، و 33 تیره گیاهی در منطقه رویش دارند.
مطالعه فلوریستیک، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی در زیستبوم‌های طبیعی شیروان