امروز
1402 اسفند 10
55 14
29 03 02

گیاهان دارویی استان بوشهر

خلاصه :

پراکنش گیاهان دارویی, استان بوشهر به چهار قسمت تقسیم بندی شده و بعد هر سال یک قسمت به طور کامل مورد بازدید قرار گرفت. طی بررسی مناطق استان جمع آوری گونه های دارویی در سالهای 74 تا 78 تعداد 70 گونه گیاه دارویی جمع آوری گردید. از این تعداد 32 گونه علفی, 17 گونه بوته ای, 12 گونه درختچه ای, 7 گونه درختی و 2 گونه غده ای است.
گیاهان دارویی استان بوشهر