امروز
1403 اردیبهشت 3
51 8

مقاله ها

در این قسمت مقالات و مطالب تخصصی حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی قابل مشاهده است.
دسته بندی مقالات
مطالعه فلوریستیک، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی در زیستبوم‌های طبیعی شیروان

بررسی و معرفی فلور در هر منطقه به‌لحاظ شناخت تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی اهمیت دارد. بدین‌منظور در تحقیق حاضر، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی گیاهان دارویی زیست‌بوم‌های طبیعی شیروان بررسی و معرفی شده است. نتایج نشان نشان داد که در مجموع تعداد 125 گونه گیاه دارویی در 100 جنس، و 33 تیره گیاهی در منطقه رویش دارند.

31 03 02
ادامه
مستندسازی علمی و بررسی اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی منطقه مانه و سملقان خراسان شمالی

با توجه به تنوع پوشش گیاهی و تجربیات کهن استفاده های دارویی آن در استان خراسان شمالی، در سال 1399 مطالعه‌ای جهت اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه مانه و سملقان انجام گرفت. اطلاعات مربوط به جنبه‌­های مختلف گیاهان از قبیل خواص دارویی و مصارف سنتی، نحوه استفاده و زمان جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از افراد بومی منطقه، با تهیه پرسشنامه و در قالب مصاحبه حضوری و مشاهده مشارکتی گردآوری شد.

31 03 02
ادامه
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی قرق گوی نیک شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی

اتنوبوتانی شاخه‌ای از دانش بومی است که به شناخت نقش گیاهان یک منطقه در دانش افراد بومی آن منطقه می‌پردازد و بازیابی سنت‌های غیرمکتوبی است که درخطر نابودی قرارگرفته است. از این‌ رو مطالعه‌ای جهت شناسایی گیاهان دارویی منطقه راز و جرگلان و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی موردنظر انجام گرفت.

31 03 02
ادامه
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان شیروان

این مطالعه به منظور گردآوری و شناسایی گیاهان دارویی پرمصرف مراتع ییلاقی در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی انجام شده است. هدف از این مطالعه شناسایی گیاهان دارویی منطقه و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی موردنظر می‌باشد.

31 03 02
ادامه
ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم نسبت به گیاهان دارویی - مطالعه موردی شهرستان بجنورد

گیاهان دارویی از غنیمت های بسیار ارزشمند در منابع طبیعی به شمار می روند. در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند.

31 03 02
ادامه
اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی در دامپزشکی سنتی روستاهای بجنورد و شیروان در خراسان شمالی

هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که در منطقه ی خراسان شمالی به ویژه به وسیله روستاییان شهرستان بجنورد و شیروان در گذشته و گاه موارد هنوز، در درمان بیماری های دامی کاربرد داشته و دارند.

31 03 02
ادامه
مقالات برگزیده
مقالات پر بازدید